Covid-19

โควิด-19 ทำไทยตายอีก 1 ติดเชื้อเพิ่ม 50 รวมผู้ป่วยสะสม 2,473 ราย จีนปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาโควิด-19 โควิด 19 ไม่ทำให้คนกลัว สายเมา แห่เดินห้าง กักตุนเหล้าเบียร์ หลังถูกสั่ง งดขายเหล้า 10 วัน ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลก พุ่งทะลุ 1.6 ล้านราย “ภูเก็ต” สั่งปิดรอยต่อทุกตำบลค้นหาโรค “โควิด-19” ฉีดฆ่าเชื้อทุกหลัง สาวเล่าประสบการณ์ ตรวจหาโควิด 3 รอบ สุดท้ายป่วยหลังสามีพบเชื้อ 21 วัน! หมอเตือน “เลี่ยงวิ่ง” เหตุหายใจแรงเสี่ยงรับ COVID-19 สาวแชร์อุทาหรณ์กลับบ้านไม่ทันเคอร์ฟิว เจอจับจริงคนแรกของ สน.ทองหล่อ ยอดผู้ติดเชื้อ “โควิด” รายใหม่เพิ่ม 54 ราย ป่วยสะสม 2,423 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ช็อก! ชัยภูมิเจอสาวรักษา โควิด จนหายแล้ว แต่ล่าสุดพบติดเชื้อซ้ำที่ลำคอ

Nose Surgery at Clinics and Hospitals in Kalasin Thailand

Find the best Nose Surgery in Kalasin Thailand. Compare clinics, hospitals, prices and reviews. Book an appointment and save up to 80%.

filter
map
Found 1 places order by Price Rating Recommend
1
Weerapun Clinic Kalasin

Weerapun Clinic Kalasin

กส.2014 ตำบล เหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 ประเทศไทย
Card Payment
7 Days
Add to favorite

What is a Nose Job (Rhinoplasty)?

Rhinoplasty, nose reshaping or simply nose job is a plastic surgery procedure. It deals with reshaping, reconstructing or correcting the nose.

It helps both in case you have suffered a trauma and require reconstructive surgery or you just are not satisfied with what your nose looks like, want to improve the appearance of your nose and thus need cosmetic surgery.

Nose job helps combat certain breath problems due to obstructed airway or get rid of birth defects.

The aim of a plastic surgeon is to create a functional, aesthetic, and proportionate nose that will enhance overall facial harmony.

Am I a candidate for a Nose Job (Rhinoplasty)?

You are if:

 • You are not satisfied with the appearance of your nose
 • You consider your nose too big, too small, or disproportional for your face
 • Your nose is asymmetrical
 • There are humps or depressions on your nose bridge
 • Your nostrils are too wide or upturned
 • Your nasal tip is too hooked, upturned, drooping or enlarged

Before deciding on rhinoplasty surgery in Thailand make sure that:

 • You are healthy
 • You do not smoke
 • Your nose growth is complete
 • You are realistic about the results of nose job

Always remember that you should only do rhinoplasty for yourself and not for anybody else who does not like the appearance of your nose.

How is Nose Job (Rhinoplasty) Performed?

Rhinoplasty procedure normally consists of the following steps: Anaesthesia – Surgery – Closing the incision.

Anaesthesia
Before surgery, you will be administered medications for your comfort during the procedure. Your doctor will decide what suits you best, intravenous sedation or general anaesthesia.

Surgery
To get access to the structure of your nose, incisions are made in order to lift the skin that covers the nasal bones.

Incisions can be either hidden inside the nose in case of a closed procedure or made across the columella if it is an open procedure.

After the access to the nasal bones is gained, the doctor starts reshaping the nose structure. During this step bone or cartilage can be removed if it is a nose reduction surgery, or cartilage from septum or the ear are added if reconstruction is necessary.

If you experience breath difficulties, during this step the deviated septum can be corrected, too.

Closing the incision
When the surgeon finishes manipulations with the underlying structure of the nose, nasal skin and tissue are placed back delicately and the incisions are closed.

If the size of your nostrils requires correction, at this point several additional incisions are made.

What are the risks of Nose Job (Rhinoplasty) surgery?

While rhinoplasty is one of the safest and most commonly performed plastic surgery procedures, it still entails certain risk. They are minimal but you need to be aware of them.

Some major risks of nose job include:

 • Adverse reaction to anaesthesia
 • Post-operative bleeding. It is rare and usually resolves without treatment.
 • Bad wound healing or infection. To avoid infection, antibiotics are prescribed as a part of post-operative therapy.
 • Poor sensibility of nasal skin. Skin sensibility restores gradually but this process may require up to 6 months.
 • Perforation of nasal septum. Though rare, it requires additional surgical treatment.
 • Difficulty in breathing due to scarring. In certain cases, surgical removal of the obstruction is necessary.
 • Nasal appearance that does not meet your expectations.

What results should I expect after Nose Job (Rhinoplasty)

The results of rhinoplasty cannot be evaluated immediately.

It takes about a week for the swelling to subside. After this period you will be able to see your new nose for the first time.

But it may take up to 12 months for the tissues of your new nose to settle and refine to the permanent contour.

Rhinoplasty has relatively permanent, long-lasting results. Yet with ageing of your body you may notice some gradual minor changes.

What should I expect during my Nose Job (Rhinoplasty) recovery?

Rhinoplasty is performed as an outpatient procedure. It means that you will be able to leave the hospital or clinic immediately after surgery.

Medications will be prescribed to facilitate wound healing and alleviate pain. They may include antibiotics, analgesics and steroids.

It is recommended to stay at home for about a week during your initial recovery stage. By the end of the week, the swelling normally subsides and sutures, both internal and external, are removed.

Panda eye, i.e. under eye bruising may persist for up to two weeks. Before the end of the second week, splint, packing or bandages placed to support your new nose structure from inside and outside will be removed.

After two weeks your rhinoplasty recovery should be complete and you will be able to return to your usual daily activities.

Note that some patients may experience morning swelling that comes and goes during the first year after their nose job.

How Much Does Nose Job (Rhinoplasty) Surgery Cost?

Rhinoplasty cost in Thailand varies but almost always is much more affordable than in many European or American countries.

The cheapest options on offer start from about USD500. For USD1000-USD1200 you can have your nose reshaped and restructured in a very good clinic or hospital meeting all international standards.

Nose job in Thailand is performed in many clinics. The choice is wide and good.

Why Choose Thailand over Other Countries?

* Thai nose job specialists are highly experienced Rhinoplasty in Thailand is one of the most frequently performed plastic surgeries. It is in big demand among the local residents and Thai plastic surgeons are arguably some of the most experienced in the world as far as nose job is concerned. They do know how to reshape noses very well.

* Nose job price in Thailand is inferior to that in many other countries worldwide.

* There is a good choice of best rhinoplasty clinics in Thailand. They guarantee high-quality nose job performed in world-class surgery facilities by experienced surgeons supported by excellent nursing.

* English is widely spoken by cosmetic plastic surgery specialists and interpreters from/to your mother tongue are often provided free of charge if needed.

How to Choose Right Clinic?

 • Choose several nose job clinics that offer this procedure at a price that suits you.
 • Make your online research, read other patients’ reviews.
 • Look for how long the clinic has been in existence and what their safety record is.
 • As rhinoplasty is a quite safe surgery, you may consider both larger hospitals and smaller private clinics.
 • It is always better to entrust your nose to an experienced specialist – check credentials of the surgeon who will perform the procedure for you.
 • The best rhinoplasty surgeon is the surgeon who helps you to choose, understand and decide on the shape, contour, size etc of your new nose without imposing their own view but definitely taking into consideration your desires.
Top of page
Need help?